Integritetspolicy

Vi på Omnipoint värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Nedan finner du information om hur vi hanterar dina personuppgifter, varför vi gör det, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas m.m.

Hur samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in dina uppgifter på olika sätt:

 • Genom att du använder våra tjänster & produkter
 • I din kontakt med oss, tex när du blir, eller vill bli, kund hos oss eller är i kontakt med vår support
 • Genom att använda cookies på vår webbplats
 • Genom att inhämta uppgifter ifrån andra externa källor tex personregister & kreditupplysning
 • I marknadsföringssyfte ifrån samarbetspartners, branschförbund, affiliatenätverk osv där vi får information för att kunna marknadsföra våra tjänster.

Vad används uppgifterna till

Övergripande

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?Vilken laglig grund har vi för behandlingen?Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?Varför behandlar vi uppgifterna?Hur länge sparas dina uppgifter?
Hantera förfrågningar för att lämna offert/kostnadsförslagBerättigat intresseNamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningarFör att kunna lämna relevant kostnadsförslag6 månader
Registering för våra tjänsterFullgörande av ingångna avtalNamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar, användaruppgifter, betalningsinformation, kontaktpersoner för att hantera larm, individuella koder för att återkalla larm, kontaktpersoner för att hantera larm, information kring ingånget avtalFör att kunna leverera tjänster enligt kundavtal b.la fakturering, kreditkontroller, teknisk support, anpassning av tjänst, larmförmedling.Så länge det finns en kundrelation med oss och 24 månader därefter
Tillhandahållande av våra tjänsterFullgörande av ingångna avtalNamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar, användaruppgifter, betalningsinformation, kontaktpersoner för att hantera larm, individuella koder för att återkalla larm, kontaktpersoner för att hantera larm, information kring ingånget avtal, IP-adresser, användarloggar kring användande av systemet/vår tjänst, positionerings-/GPS-data, bilder & video (för överföring till larmcentral) enligt avtalFör att kunna säkerställa drift och support av våra tjänster, identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera synpunkter & reklamationer av tjänsterSå länge det finns en kundrelation med oss och 24 månader därefter
DirektmarknadsföringBerättigat intresseNamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, användaruppgifter, information kring ingånget avtalFör att kunna ge relevanta skräddarsydda erbjudanden avseende våra produkter & tjänster. Marknadsföringen sker via exempelvis telefon, brev, SMS och e-mai, via vår webb eller andra digitala medier (Google, Facebook)Så länge det finns en kundrelation med oss och 24 månader därefter
Efterlevnad av gällande lagstiftning eller annan författning, myndigheters föreskrift, beslut & begäranRättslig förpliktelseIdentitetsuppgifter tex namn, Kontaktuppgifter, FakturauppgifterExempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagenLagras så länge vi är skyldiga att lagra data i enlighet med gällande lagstiftning
Informationssäkerhet och att förhindra missbruk av våra tjänsterFullgörande av ingångna avtalNamn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar, användaruppgifter, betalningsinformation, IP-adresser, användarloggar kring användande av systemet/vår tjänstVi behandlar data i syfte att upprätthålla säkerheten i samtliga av våra tjänster. En del uppgifter behövs för att upptäcka eller förhindra användning som strider mot allmänna villkor samt olika typer av olaglig användningSå länge det finns en kundrelation med oss och 12 månader därefter
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

 • Hantera förfrågningar för att lämna offert/kostnadsförslag
 • Registering för våra tjänster
 • Tillhandahållande av våra tjänster
 • Direktmarknadsföring
 • Efterlevnad av gällande lagstiftning eller annan författning, myndigheters föreskrift, beslut & begäran
 • Informationssäkerhet och att förhindra missbruk av våra tjänster
Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

 • Berättigat intresse
 • Fullgörande av ingångna avtal
 • Fullgörande av ingångna avtal
 • Berättigat intresse
 • Rättslig förpliktelse
 • Fullgörande av ingångna avtal
Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

 • Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar
 • Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar, användaruppgifter, betalningsinformation, kontaktpersoner för att hantera larm, individuella koder för att återkalla larm, kontaktpersoner för att hantera larm, information kring ingånget avtal
 • Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar, användaruppgifter, betalningsinformation, kontaktpersoner för att hantera larm, individuella koder för att återkalla larm, kontaktpersoner för att hantera larm, information kring ingånget avtal, IP-adresser, användarloggar kring användande av systemet/vår tjänst, positionerings-/GPS-data, bilder & video (för överföring till larmcentral) enligt avtal
 • Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, information kring ditt boende och livssituation, användaruppgifter, information kring ingånget avtal
 • Identitetsuppgifter tex namn, Kontaktuppgifter, Fakturauppgifter
 • Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundinteraktioner exempelvis samtalsinspelningar & anteckningar, användaruppgifter, betalningsinformation, IP-adresser, användarloggar kring användande av systemet/vår tjänst
Varför behandlar vi uppgifterna?

 • För att kunna lämna relevant kostnadsförslag
 • För att kunna leverera tjänster enligt kundavtal b.la fakturering, kreditkontroller, teknisk support, anpassning av tjänst, larmförmedling.
 • För att kunna säkerställa drift och support av våra tjänster, identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera synpunkter & reklamationer av tjänster
 • För att kunna ge relevanta skräddarsydda erbjudanden avseende våra produkter & tjänster. Marknadsföringen sker via exempelvis telefon, brev, SMS och e-mai, via vår webb eller andra digitala medier (Google, Facebook)
 • Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen
 • Vi behandlar data i syfte att upprätthålla säkerheten i samtliga av våra tjänster. En del uppgifter behövs för att upptäcka eller förhindra användning som strider mot allmänna villkor samt olika typer av olaglig användning
Hur länge sparas dina uppgifter?

 • 6 månader
 • Så länge det finns en kundrelation med oss och 24 månader därefter
 • Så länge det finns en kundrelation med oss och 24 månader därefter
 • Så länge det finns en kundrelation med oss och 24 månader därefter
 • Lagras så länge vi är skyldiga att lagra data i enlighet med gällande lagstiftning
 • Så länge det finns en kundrelation med oss och 12 månader därefter

Kundrekommendationer

Du har som kund möjlighet att rekommendera andra att bli kund hos oss. I samband med detta så ger du oss information till den som du vill rekommendera. De uppgifter som vi behandlar då är namn, adress, e-post samt telefonnummer. Uppgifterna sparas i tre månader.

I samband med att du ger oss en kundrekommendation så förlitar vi oss på att du informerat den vars uppgifter du givit oss kring vår integritetspolicy samt hur vi hanterar deras uppgifter.

Information till tredje part

I vissa fall så inhämtar vi information ifrån dig kring tredje part (ex familjemedlem, släkting, arbetskollega) för att kunna leverera våra tjänster. Uppgifter som behandlas i dessa fall är bl.a. namn, kontaktnummer, individuell kod samt E-post. I dessa fall är du ansvarig för att meddela dem om denna integritetspolicy samt att vi behandlar deras personuppgifter.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter

Till underleverantörer eller bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer för olika typer av tjänster. Dessa leverantörer kan exempelvis vara leverantörer av marknadsanalys, säljagenter & återförsäljare, installatörer, leverantörer av tekniska plattformar. I dessa fall lämnar vi endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det specifika fallet.

Dessa leverantörer får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten, produkten eller enligt de villkor som vi anger.

Överföring till leverantörer i tredje land

Vi anlitar vissa leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES (så kallade ”tredje land”) för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig som kund. I dessa fall vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser vidare till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt gällande skydd för din personliga integritet.

Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.

Övriga

Om du har givit oss ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till närstående bolag och samarbetspartners för att förbättra vår tjänst.

Hur skyddar vi din data

Vi hanterar din data med yttersta varsamhet och vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga tar del av den. En strikt begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och endast information nödvändig för att utföra den specifika arbetsuppgiften är tillgänglig för respektive anställd.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt lag som innebär att du kan få ut information om, samt i vissa fall begränsning av, dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla din begäran om informationsutdrag skyndsamt och normalt inom en månad.

Vi kan komma att begära ytterligare information om det krävs för att bekräfta din identitet och att det faktiskt är du som försöker inhämta informationsutdrag. Detta för att säkerställa att inte någon obehörig får tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du som kund har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig. Begäran om sådant utdrag skall göras skriftligt och vara undertecknat av dig.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att personuppgifterna som vi hanterar om dig är riktiga och uppdaterade. Upptäcker du något fel har du rätt att kräva en rättelse av dessa uppgifter.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller i följande situationer:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs till det syfte de har samlats in för.
 • Om uppgifternas har hämtats in enbart baseras på samtycke ifrån dig och att du återkallar detta samtycke.
 • Om du motsätter dig hantering av uppgifter för direktmarknadsföring.
 • Om du motsätter dig att personuppgifterna efter en intresseavvägning inte uppfyller berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse eller dina grundläggande fri- & rättigheter.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till invändning

Rätt till invändning av hantering av personuppgifter som vi har gjort med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver då få information om vilken behandling du motsätter dig. Därefter får vi endast fortsätta att hantera uppgifterna om det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas och att dessa väger tyngre än dna intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden för uppgifternas korrekthet utreds.

Cookies

Vi använder Cookies för att förbättra din upplevelse genom relevant information. Vi sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Mer information om Cookies finner du på Post & Telestyrelsens hemsida.

Kontaktuppgifter

Utöva dina rättigheter & invändning mot marknadsföring

Kontakta oss på kundservice@omnipoint.se alternativt 08-550 068 88.

Alternativt per post:

 • Omnipoint AB
 • Att: Kundservice
 • Hälsingegatan 49
 • 113 31 Stockholm

Personuppgiftsansvarig Omnipoint

Omnipoint AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas.

Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

 • Omnipoint AB
 • Hälsingegatan 49
 • 113 31 Stockholm

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kontaktuppgifter:

Mail: dataskydd@omnipoint.se

Telefon: 08-550 068 88

Post:

 • Omnipoint AB
 • Att: Dataskyddsombud
 • Hälsingegatan 49
 • 113 31 Stockholm

Övrigt

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till oss eller till datainspektionen.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. I dessa fall kommer vi att informera dig som kund. Den senaste versionen av denna policy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.